Klauzula informacyjna dla umów cywilno-prawnych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
dla umów cywilno-prawnych

Klauzula informacyjna dla klientów F.H.U. Elkomtel

Zgodnie z art.13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU ELKOMTEL Wiesław Piekło z siedzibą w Białobrzegach 3k, 37-114 Białobrzegi zwany dalej Administratorem;
2) Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, numer rachunku bankowego) przetwarzane będą do wykonania umowy lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na Pani/Pana żądanie,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa,
4) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez upoważnione osoby,
5) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Wiesław Piekło, e-mail: elkomtel@wp.pl,
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
7) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji spraw zainicjowanych przez Panią/Pana, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest załatwienie w/w,
8) posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na podstawie której następuje przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poz Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,

W przypadku wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w F.H.U. Elkomtel
a) listownie na adres FHU Elkomtel,
b) telefonicznie pod nr telefonu 17 224 00 42,
c) e-mailowo elkomtel@wp.pl
d) wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej klikając tutaj